Privatlivspolitik i Psykologisk Konsultation

I min praksis overholdes EU´s Databeskyttelsesforordning, 25. Maj 2018. Det betyder, at data indsamles, behandles, opbevares og slettes i henhold til regler om beskyttelse af personoplysninger.

1. Hvilke data / oplysninger opbevarer jeg om dig?

Som autoriseret psykolog har jeg journalpligt. (De nærmere regler findes i Autorisationslovens kap. 6 og journalbekendtgørelsen bkg.Nr. 1090 af 28.Juli 2016).

En journal skal indeholde alle væsentlige oplysninger om det forløb, du er i gang med.Jornalen indeholder dit navn, din adresse, dit cpr.nr., dit telefonnummer og mailadresse samt notater omkring årsag til din henvendelse, hvad du ønsker hjælp til, den iværksatte rådgivning / behandling, aftaler og eventuelle samtykker.Jeg kan også modtage og opbevare data fra andre sundhedspersoner, f.eks.din læge, sundhedsordning, jobcenter og lign.

Oplysningerne indhentes, dels fordi Psykologloven pålægger psykologer at skrive journal, og dels til det behandlingsmæssige forløb, så du kan modtage en så god, målrettet og sikker behandling som muligt.

2. Videregivelse af oplysninger.

Som psykolog er jeg omfattet af lov om tavshedspligt.Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører, med mindre du giver specifikt samtykke hertil.I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.Det vil være tilfældet, hvis der er risiko for, at du vil begå alvorlig skade på dig selv eller andre. Hvis jeg får kendskab til, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

3. Hvor længe opbevares data?

Som autoriseret psykolog har jeg pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse, jf.Journalbekendtgørelsens § 15 stk. 2., hvorefter journalen tilintetgøres.

4. Hvordan opbevares data?

Ifølge databeskyttelsesforordningen har jeg pligt til – både organisatorisk og teknisk – bedst muligt at sikre, at data hverken hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes.Jeg har pligt til at sikre, at data ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med loven.

I konsultationen er jeg den eneste, som har adgang til it, mails, telefon og arkivskab.

Til opbevaring af elektroniske journaler anvendes et kliniksystem(Equus Compu Group Medical), med hvem jeg har databehandleraftale, som sikrer, at loven overholdes.

5. Sikker kommunikation.

Korrespondance med offentlige myndigheder foretages via E - boks, pr.brev eller via intern kontakt i klientsystem Equus Compu Group Medical, f.eks.i kommunikation med henvisende læge.

I Psykologisk Konsultation anvendes mobiltelefon.Jeg anvender et teleselskab, som opfylder krav til Persondataforordningen.Jeg har abonnement i Telia Erhverv, hvor sms fra mig er krypteret, indtil de kommer til din mobiltelefon.Hvis du besvarer min sms er forbindelsen sikker. Undlad at skrive helbredsmæssige og følsomme oplysninger(cpr.nr.) i mails og smser til mig. Dit cpr.nr.kan indtales på min telefonsvarer.

6. Dine rettigheder vedr.data.

Du har ret til indsigt i din journal, hvilket du konstant har i vores terapiforløb, idet jeg arbejder med åben journalføring under vore samtaler.Journalen skrives på flip - overpapir og består af dine egne ord og vendinger.

7. Sikkerhedsbrud.

Senest 72 timer efter at jeg er blevet bekendt med et eventuelt sikkerhedsbrud, vil jeg kontakte Datatilsynet, og hvis der er høj risiko for de berørte, vil vedkommende blive underrettet herfra.Bruddet vil blive beskrevet, og ligeledes vil jeg beskrive, hvad jeg har gjort for at begrænse omfanget af sikkerhedsbruddet.